Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Αποστολή του Γενικού Χημείου του Κράτους

To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.), που λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

Αποστολή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι η παροχή προς τις δημόσιες αρχές και τους πολίτες τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τελικό σκοπό:

 • τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, μέσω της συνδρομής και της τεχνικής υποστήριξης των Αρχών της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών ή και αυτοτελώς
 • την προστασία της δημόσιας υγείας , του περιβάλλοντος καθώς και των συμφερόντων των καταναλωτών
 • την επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών και Υπηρεσιών
 • τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.
 • την αξιοποίηση και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων επ' ωφελεία της εθνικής οικονομίας.
 • την παροχή του εθνικού υποβάθρου της χημικής μετρολογίας

Το Γενικό Χημείο του Κράτους ιδρύθηκε το 1929 με το Νόμο 4328, με τον οποίο συνενώθηκαν όλα τα εργαστήρια που λειτουργούσαν στο δημόσιο τομέα την εποχή αυτή. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ισχυρής επιστημονικής-εργαστηριακής μονάδας, που κατόρθωσε γρήγορα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε κορμό του συστήματος ελέγχου προϊόντων στη χώρα μας.
Στα 86 χρόνια λειτουργίας του, το Γ.Χ.Κ. αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α /29-8-2014) καταγράφονται οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ., όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.


ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Γ.Χ.Κ. δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα :

 • εισηγείται νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις
 • συμμετέχει σε διαδικασίες επεξεργασίας ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, υποστηρίζοντας τις εθνικές θέσεις
 • πραγματοποιεί χημικές, φυσικές, μικροβιολογικές, οργανοληπτικές και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις
 • ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε μονάδες παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων
 • προβαίνει σε επιθεωρήσεις χώρων παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας, εμφιάλωσης, αποθήκευσης, διάθεσης και εμπορίας προϊόντων
 • πραγματοποιεί δειγματοληψίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αρχές
 • εκδίδει άδειες λειτουργίας μονάδων παραγωγής και εργαστηρίων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία
 • εκδίδει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ.
 • εκπονεί μελέτες και ερευνητικές εργασίες
 • σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και έργα
 • παρέχει πραγματογνωμοσύνες και γνωμοδοτήσεις
 • λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος των κρατικών αρχών ή ως τρίτο μέρος
 • συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του και τηρεί μητρώα.
 • διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων καθώς και εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών προγραμμάτων
 • παρέχει γνώση και πληροφόρηση μέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
 • συμμετέχει, δια εκπροσώπων του, σε συλλογικά όργανα άλλων φορέων
 • πραγματοποιεί εργασίες, εν γένει, που αξιοποιούν την επιστημονική γνώση για το σκοπό της εφαρμογής των νόμων, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο Γ.Χ.Κ. καλύπτουν τα ακόλουθα αντικείμενα :

Τρόφιμα

Πλαστικά-Πολυμερή

Ενεργειακά Προϊόντα

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Απορρυπαντικά

Λιπαντικά

Αλκοόλη

Προϊόντα χάρτου

Χρώματα

Ποτά (αλκοολούχα και μη)

Προϊόντα Δέρματος

Έδαφος

Πόσιμα νερά

Μέταλλα και κράμματα

Ναρκωτικά

Επιφανειακά νερά

Αντικείμενα κοινής χρήσης

Ανόργανες πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα

Απόβλητα

Λιπάσματα

Ρύπανση Περιβάλλοντος

Χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Καπνικά

 

Τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. διαθέτουν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος σε συνδυασμό με την εμπειρία και την κατάρτιση του προσωπικού διευκολύνει την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων και παράλληλα διευκολύνει την επίλυση σύνθετων επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν εκτάκτως.

Η δράση του Γενικού Χημείου του Κράτους διέπεται από αρχές λειτουργίας που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των συνταγματικών απαιτήσεων που τίθενται για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Γ.Χ.Κ. τηρεί τις αρχές της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας του διοικουμένου, της εμπιστευτικότητας και της αριστείας.

Κατά την επιτέλεση του έργου του, το Γ.Χ.Κ. συνεργάζεται με :

 • Άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών
 • Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων
 • Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών
 • Φορείς εργαστηριακού ελέγχου άλλων χωρών
 • Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού
 • Επιστημονικούς συλλόγους

 
ΔΟΜΗ 

Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους διαρθρώνεται, σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α /29-8-2014), ως εξής:

 • Κεντρική Υπηρεσία:
   • Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
   • Διεύθυνση Ενεργειακών,Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων:
   • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 
   • Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
 • Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες

Ο ρόλος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι επιτελικός, δεδομένου ότι τα καθήκοντά  τους περιλαμβάνουν, κυρίως:

 • την εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του ΓΧΚ
 • το συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από τις Χημικές Υπηρεσίες.

Επιπλέον, στη Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής :

 • Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού  σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων.
 • Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και το Τμήμα Β΄- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, στην παρακολούθηση της πορείας  επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
 • Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης  των  δομών  της  Γενικής  Διεύθυνσης και στην διασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τα παραπάνω θέματα.
 • Στην μελέτη και στην αξιολόγηση  των  επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών, στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους.

Το Γ.Χ.Κ. έχει 13 περιφερειακές υπηρεσίες (Χημικές Υπηρεσίες), οι οποίες κατανέμονται στο σύνολο των νομών της χώρας. Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι οι κατωτέρω:

 • Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Αθήνα,
 • Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Αθήνα,
 • Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Αθήνα,
 • Χημική Υπηρεσία Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στον Πειραιά,
 • Χημική Υπηρεσία Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στη Ρόδο,
 • Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Ελευσίνα,
 • Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Αθήνα,
 • Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στη Λάρισα,
 • Χημική Υπηρεσία Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στο Βόλο,
 • Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στη Λιβαδειά,
 • Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στα Ιωάννινα,
 • Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Πάτρα,
 • Χημική Υπηρεσία Κρήτης,  επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στο Ηράκλειο,
 • Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη
 • Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη

Οι Χημικές Υπηρεσίες δραστηριοποιούνται κατά περίπτωση σε πεδία που προαναφέρθηκαν και υπάγονται θεματικά στα αντικείμενα των επιτελικών Δ/νσεων.
 
Ακόμη, στο πλαίσιο του Γ.Χ.Κ. λειτουργούν δύο Συλλογικά όργανα :

- Το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.), του οποίου οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό των Οικονομικών και εκτελούνται εντός μηνός από την υποβολή τους προς αυτόν. Το Α.Χ.Σ. είναι ένα επιστημονικό εννεαμελές συμβούλιο και περιλαμβάνει ένα νομικό Σύμβουλο, δύο καθηγητές Χημείας ΑΕΙ, τέσσερις χημικούς, Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του Γ.Χ.Κ. και δύο χημικούς ή χημικούς μηχανικούς που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Με το έργο του συμβάλλει στην προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών, (ΕΤΕΠΠΑΑ), το οποίο διαχειρίζεται τις λειτουργικές δαπάνες του Γ.Χ.Κ.

Η οργανωτική δομή του Γ.Χ.Κ. καθώς και οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. απεικονίζονται στο οργανόγραμμα που βρίσκεται παρακάτω.

Υπεύθυνος για το συντονισμό των λειτουργιών και των μονάδων του Γ.Χ.Κ. είναι ο Γενικός Διευθυντής του Γ.Χ.Κ. Ειδικότερα στον Γενικό Διευθυντή ανήκει η ευθύνη για:

 • Τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Γ.Χ.Κ. 
 • Την εξειδίκευση της πολιτικής που ακολουθείται στο χώρο του Γ.Χ.Κ.
 • Την παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
 • Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου που επιτελείται.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος για τη συνολική παρακολούθηση και εφαρμογή του συστήματος ποιότητας του Γ.Χ.Κ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α /29-8-2014)

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Δείτε το οργανόγραμμα