Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων
Αρμοδιότητες
Χημικές Ουσίες - Μίγματα
Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΚΑΝ(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΟΔΗΓΙΑ 1967/548/ΕΟΚ - ΑΧΣ 265/2002 (ΟΔΗΓΙΑ 1999/45/ΕΚ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βάση δεδομένων C&L Inventory

CLP 2015