Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Κύρια Αντικείμενα
Κυριότεροι Συνεργάτες
Επικοινωνία
Νέα
Χημική Μετρολογία

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας είναι η νεότερη υπηρεσία του ΓΧΚ. Προήλθε από την Ε΄ Χ.Υ. Υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε το 2005 (άρθρο 51§5, Ν. 3427/2005), σχεδιάστηκε και εξοπλίστηκε το διάστημα 2006-2008, στελεχώθηκε το Μάιο του 2009 και αρχικά διαρθρώ­θηκε σε δύο τμήματα: Α΄ Τμήμα: Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας και B΄ Τμήμα: Εργαστηριακών Συγκρίσεων. Τα δύο Τμήματα συγχωνεύθηκαν σε μια νέα Υπηρεσία ως αυτοτελές Τμήμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ΠΔ 111/2014.

ΕΧΗΜ

Το Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας (ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ) χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά στη χημική μετρολογία. Στις κύριες αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται η διάδοση της μετρολογικής γνώσης και επιστήμης, η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας στη χημική ανάλυση, η παραγωγή και η διανομή υλικών αναφοράς, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων μέτρησης και βαθμονόμησης, όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις της Συνθήκης Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA - Mutual Recognition Arrangement) της Διεθνούς Επιτροπής Μέτρων και Σταθμών (CIPM - Comité International des Poids et Mesures) και της EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM).

Ο φορέας SCHEMA λειτουργεί στα πλαίσια της Χ.Υ. Μετρολογίας και είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση διεργαστηρικών δοκιμών ελέγχου ικανότητας. Παράλληλα, η Υπηρεσία παρέχει εργαστηριακή υποστήριξη (ανάπτυξη μεθόδων, εξειδικευμένες αναλύσεις) στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., καθώς και υπηρεσίες εξειδικευμένων αναλύσεων, ανάπτυξης και επικύρωσης αναλυτικών μεθόδων, αλλά και εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασιών με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για μια σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της χημικής μετρολογίας, της ιχνηλασιμότητας στις χημικές μετρήσεις και τις δραστηριότητες του ΕΧΗΜ, πατήστε εδώ.