Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Υλικά Ελέγχου Ποιότητας

Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου διεργαστηριακού σχήματος SCHEMA, καλώς χαρακτηρισμένα υπόλοιπα δείγματα είναι διαθέσιμα.

Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και επικύρωσης μεθόδων. Επιπρόσθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα για εκπαίδευση νέων αναλυτών ή για υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

Τα υλικά αυτά είναι ομοιογενή και καλώς χαρακτηρισμένα από εσωτερικές δοκιμές του διοργανωτή/υπεργολάβου όσο και διεργαστηριακά μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες στους αντίστοιχους κύκλους του SCHEMA.

Τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται η αποδιδόμενη τιμή για κάθε αναλύτη μαζί με την αποδεκτή περιοχή (|z-score|<2), όπως έχει προκύψει από τον αντίστοιχο κύκλο του διεργαστηριακού σχήματος του SCHEMA.

Η σταθερότητα των υλικών είναι εξασφαλισμένη κατά τη διάρκεια της διεργαστηριακής δοκιμής,. επιπρόσθετες μακράς διάρκειας δοκιμές σταθερότητας δεν πραγματοποιούνται. Με βάση την επιστημονική εμπειρία, τα αποτελέσματα από προσδιορισμούς αναλυτών σε μεγάλη χρονική διάρκεια και βιβλιογραφικά δεδομένα, τα υπόλοιπα δείγματα SCHEMA μπορούν να θεωρούνται σταθερά για τη χρονική περίοδο που προτείνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα διαθέσιμα υπόλοιπα δειγμάτων διεργαστηριακών σχημάτων SCHEMA  βρίσκονται στον παρακάτω κατάλογο, ο οποίος επικαιροποιείται διαρκώς (πληροφορίες: schema@gcsl.gr).

 Διαθέσιμα δείγματα διεργαστηριακών σχημάτων SCHEMA (κόστος 48 €/δείγμα δοκιμής):

α

κωδικοί

υπόστρωμα

αναλύτες

1

SCHEMA 13 03

κρασί

αλκοολικός τίτλος, οξύτητα (πτητική, ολική), θειώδη (πτητικά, ολικά), pH

2

SCHEMA 50 03

καύσιμα

πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, CFPP, θείο, υγρασία, κινηματικό ιξώδες, χαρ/κά απόσταξης, σημείο ροής

3

SCHEMA 70 02

μέλι

HMF, διαστάση, αγωγιμότητα, υγρασία, σάκχαρα, γυρεόκοκκοι θυμαριού

4

SCHEMA 21  04

πόσιμο νερό

ανιόντα: F-, Cl-, NO2-,NO3-, SO42-   κατιόντα: Na+, K+, Mg2+,   pH, αγωγιμότητα, alkalinity

5

SCHEMA 51 02

στερεά καύσιμα

θερμογόνος δύναμη, υγρασία, τέφρα, VOCs, περιεχόμενο (C, H, N, S)

6

SCHEMA 14 01

αιθανόλη

φθαλικοί εστέρες (DBP, DEP, DEHP)

7

SCHEMA 22 03

νερό

βαρέα μέταλλα: π.χ. As, Cd, Cr, Pb, Fe, Mn, Al, Ni, Cu

8

SCHEMA 30 04

κεραμικά

μετανάστευση Pb και Cd

9

SCHEMA 50 02

καύσιμα

πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, CFPP, θείο, υγρασία, κινηματικό ιξώδες, χαρ/κά απόσταξης, σημείο ροής

10

SCHEMA 30 02

κεραμικά

μετανάστευση Pb και Cd