Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Αίτηση για ιδιωτική εξέταση
Στοιχεία Προμηθευτή
Έντυπα σχετικά με Αλκοόλη, Αλκ.ποτά, Οίνο και Ζύθο
Έντυπα σχετικά με Ενεργειακά, Βιομηχανικά και Χημικά Προϊόντα
Έντυπο αίτησης για «Διερεύνηση εάν η εξαγωγή προϊόντος σε τρίτη χώρα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 (PIC)»
Έντυπο Υποβολής παραπόνου
Έντυπο Αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών (αναλύσεων)
Έντυπο Αξιολόγησης των εργασιών κατά τη διενέργεια ελέγχων, εποπτείας ελέγχου και επιθεώρησης
Τυποποιημένα Έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασσομένους

 Επιπλέον έντυπα μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "Διευθύνσεις", υποενότητες:

  1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
  2. Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
  3. Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων

Αίτηση για ιδιωτική εξέταση

Έντυπο Υποβολής παραπόνου

Έντυπο Αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών (αναλύσεων)

Έντυπο Αξιολόγησης των εργασιών κατά τη διενέργεια ελέγχων, εποπτείας ελέγχου και επιθεώρησης
 

Έντυπα σχετικά με Αλκοόλη, Αλκ.ποτά, Οίνο και Ζύθο

Έντυπα σχετικά με Ενεργειακά, Βιομηχανικά και Χημικά Προϊόντα

Στοιχεία Προμηθευτή
 

Έντυπο αίτησης για «Διερεύνηση εάν η εξαγωγή προϊόντος σε τρίτη χώρα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 (PIC)»