Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων
Αρμοδιότητες
Χημικές Ουσίες - Μίγματα
Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος σχετική με τη «Δημοσίευση του κανονισμού 640/2012/ΕΕ ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό 440/2012/ΕΕ για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο».

Εγκύκλιος σχετική με τη «Δημοσίευση των κανονισμών 835/2012/ΕΕ, 836/2012/ΕΕ, 847/2012/ΕΕ και 848/2012/ΕΕ οι οποίοι τροποποιούν το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH όσον αφορά το κάδμιο (σημείο 23), τον μόλυβδο (σημείο 63), τον υδράργυρο (σημείο 18α) και φαινυλυδραργυρικές ενώσεις (σημείο 62)». 

Εγκύκλιος σχετική με «Δημοσίευση του κανονισμού 412/2012/ΕΕ ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH [προσθήκη σημείου 61, φουμαρικό διμεθύλιο (DMF)]» 

Εγκύκλιος σχετική με «Εφαρμογή διαδικασιών προσωρινής δέσμευσης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ προϊόντος το οποίο απευθύνεται σε ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Εγκύκλιος σχετική με <<Δημοσίευση των κανονισμών 494/2011/ΕΕ και 834/2011/ΕΕ οι οποίοι τροποποιούν, ο πρώτος το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH όσον αφορά το κάδμιο και ο δεύτερος το παράρτημα Ι του κανονισμού 689/2008/ΕΚ>>. 

Εγκύκλιος σχετική με <<Δημοσίευση των κανονισμών 207/2011/ΕΕ και 366/2011/ΕΕ οι οποίοι τροποποιούν το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH όσον αφορά πενταβρωμιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα, PFOS και το ακρυλαμίδιο>>

Εγκύκλιος σχετική με «Δημοσίευση των κανονισμών 252/2011/ΕΕ και 253/2011/ΕΕ, οι οποίοι τροποποιούν αντιστοίχως το παράρτημα Ι και το παράρτημα XIIΙ του κανονισμού REACH»

Εγκύκλιος σχετική με «Οδηγίες προς τους εκτελωνιστές και  εισαγωγείς χημικών ουσιών/μειγμάτων και αντικειμένων»

Εγκύκλιος σχετική με «Δημοσίευση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 143/2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και του διορθωτικού του καν. 143/2011/ΕΕ»

Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού REACH ως προς την καταχώρηση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων