Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων
Αρμοδιότητες
Χημικές Ουσίες - Μίγματα
Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Χημικές Ουσίες - Μίγματα

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
 

Nέα

Δραστηριότητες

ECHA, Εκθέσεις και Καθοδηγητικά Εγχειρίδια για το REACH/CLP

ECHA Δημόσιες Διαβουλεύσεις (Public Consultations)

Κοινοποιήσεις μη ασφαλών προϊόντων - RAPEX

Αντιμετώπιση Ατυχημάτων Διαρροής

ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

REACH

CLP

ADR

PIC

GLP

Χημικά όπλα

Seveso II

Μεταγενέστεροι χρήστες
 

Ταξινόμηση, Επισήμανση Συσκευασία μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP): καταληκτική ημερομηνία 1η Ιουνίου 2015