Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)

Δομή:

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) είναι Συλλογικό Γνωμοδοτικό  Όργανο μόνιμου χαρακτήρα, που υπάγεται στο Υπουργείο  Οικονομικών.

Ιδρύθηκε το 1920 σύμφωνα με το άρθρο 10 Κώδικας Νόμων Τελωνειακού Δασμολογίου του Β.Δ. της 25ης Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 170/Α/3-7-1920).

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 114 του Π.Δ. 284/88 περί «Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η λειτουργία της διέπεται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», κεφ. Δεύτερο «Συλλογικά  Όργανα  Διοίκησης».

Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Α.Ε.Τ.Α. γίνεται από Αυτοτελές Γραφείο, που εδρεύει στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο έχει τη φροντίδα για την λειτουργία της Επιτροπής και του οποίου προΐσταται ο Γραμματέας της Α.Ε.Τ.Α., χημικός με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται επίσης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ορισμός του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής, για θητεία διάρκειας δύο ετών, γίνεται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, περιγράφονται στο άρθρο 114 του Π.Δ, 284/98 «Οργανισμός του Yπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αυτές είναι:
- Η εκδίκαση των ασκουμένων εφέσεων, κατά αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ)
- Η γνωμοδότηση σε υποβαλλόμενα στο Υπουργείο Οικονομικών ερωτήματα, σε σχέση με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων.
- Η επίλυση των μεταξύ του Τελώνη και Ελεγκτή αναφυομένων διαφωνιών, ως προς τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων.
- Η εξέταση των αντιρρήσεων του παραλήπτη των εμπορευμάτων, σε περιπτώσεις ανατελωνισμών,  καθώς και η έκδοση τελεσίδικης απόφασης αμφισβήτησης, για το είδος ή την κατάταξη εισαγομένων ή  εξαγομένων εμπορευμάτων, που δεν προβλέπεται ειδικά αλλού.
- Η έκδοση γενικής γνωμοδότησης, που προκαλείται οίκοθεν από τον Υπουργό Οικονομικών,  σε θέματα δασμολογικής κατάταξης ή επιβολής, κάποιου από τους εισπραττόμενους στα Τελωνεία φόρους.
- Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που της έχει ανατεθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις (όπως η έκδοση γνωμοδότησης για την επιβολή Φ.Π.Α. εγχωρίων προϊόντων Ν.1731/87, άρθρο 29).


Η διαδικασία της Αμφισβήτησης κατά τον τελωνισμό καθώς και η εκδίκαση των ασκουμένων εφέσεων κατά  των αποφάσεων των Π.Ε.Τ.Α., διαλαμβάνονται στο άρθρο 28 του Ν.2690/2001 «Εθνικός Τελωνειακός  Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/22-11-2001).

 

Δραστηριότητες:

Έκδοση Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., του Υπουργείου Οικονομικών.


Ενδιαφέρουσες συνδέσεις:

-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
http://www.publicrevenue.gr

- Υπουργείο Οικονομικών
http://www.minfin.gr 

- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
www.gsis.gr 

- Φορολογία και Τελωνεία - Βάσεις δεδομένων - TARIC-ECICS-EBTI
http://www.europa.eu./int/comm.taxation-customs/ddw/el/home.htm 

Επικοινωνία:

Διεύθυνση Γραμματείας :  Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21
                   Τηλέφωνα      :  210 6479239, 210 6479234
                   FAX                :  210 6479235
                   e-mail           :  aeta@gcsl.gr