Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Τμήμα Α' : Ενεργειακών Προϊόντων
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων
Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων
Αρμοδιότητες
Χημικές Ουσίες - Μίγματα
Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες
Αποφάσεις δέσμευσης – απόσυρσης μη συμμορφούμενων χημικών προϊόντων
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.- Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Ημερίδες- σεμινάρια
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Τμήμα Β' : Χημικών & Βιομηχανικών Προϊόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με διαφορές που έχουν παρατηρηθεί στην ελληνική απόδοση όρων που δεν έχουν υποστεί τροποποίηση στις προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο (ΑTPs), όπως η 4η και η 8η ATP, του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) ),  σε σχέση με την αρχική ελληνική απόδοση των όρων του εν λόγω Κανονισμού, παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τέτοιες αλλαγές που οφείλονται σε παραδρομή της μεταφραστικής υπηρεσίας της ΕΕ και όχι σε τροποποιήσεις του Κανονισμού.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:

  • 4η ATP: H222 «Ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο» , αντί «Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο» που ισχύει
  • 8η ΑΤΡ: Warning «Προειδοποίηση» αντί «Προσοχή» που ισχύει

Η Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων, ως Αρμόδια Αρχή για τον Κανονισμό CLP, έχει ήδη προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς τη μεταφραστική υπηρεσία της ΕΕ.

Αρμοδιότητες
 

Εγκύκλιος Διαγωνισμών προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων

Χημικές Ουσίες - Μίγματα
 

Βιομηχανικά Προϊόντα - Ειδικές Νομοθεσίες