Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων

Επιχειρησιακοί Στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων είναι οι παρακάτω:

(α) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και για τον έλεγχο των λοιπών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

(β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.

(γ) Η αποτελεσματική υποστήριξη των αρμόδιων αρχών στην στοχοθέτηση των ελέγχων και στη διαπίστωση των παραβάσεων.

(δ) Η κατάρτιση και η μέριμνα υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων εργαστηριακών ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

  

                          

Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
 

Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος