Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Νέα
19/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χρωματογράφων αερίου»
19/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων
15/12/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
13/12/2016 Διευκρίνιση σχετκά με την πρόσκλησηυποβολής προσφορών για προμήθεια μελανιών εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών μηχανημάτων (αρ. πρωτ.30/002/000/7972/2016)
12/12/2016 Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μελέτη ηλ/γικής εγκ/σης Κ.Υ ΓΧΚ (30/002/000/7755/2016)
9/12/2016 Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίουμε αριθμό πρωτ. 30/002/000/7969/2016
7/12/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών και μεταφορών δειγμάτων καυσίμων του Γ.Χ.Κ.
5/12/2016 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φασματοφωτομέτρων (αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 27439
1/12/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
1/12/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
28/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Δικτύου διανομής αερίου» για την Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Σερρών
25/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε ανοίγματα του κτιρίου της Χ.Υ. Κρήτης, Αυτ.Τμ. Ηρακλείου του ΓΧΚ
25/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης και αντικατάστασης πυροσβεστήρων των κτιρίων του ΓΧΚ
24/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου επί της Αν. Τσόχα 16, που στεγάζει Υπηρεσίες του ΓΧΚ
22/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων διαλογής και κοσκινίσματος για τις ανάγκες του ΓΧΚ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
11/11/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Μικροσκοπίου» και «Φωτογραφικού προσαρτήματος για μικροσκόπιο» για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
10/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος (UPS) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
10/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου
4/11/2016 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
21/9/2016 Διαβούλευση για την προμήθεια Χρωματογράφων Αερίου μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
6/9/2016 Διευκρίνιση επί της υπ’αριθμ. 30/002/000/5642/3-8-16 πρόσκλησης για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κλιματιστικών
5/9/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με διαπραγμάτευση
2/9/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος δοσιμετρίας για τις ανάγκες του ΓXK, με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης
2/9/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
1/9/2016 Νέο πρόγραμμα διεργαστηριακών δοκιμών SCHEMA για την περίοδο 2016-2017
1/9/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πειραματικών εργασιών για τις ανάγκες της Α’ ΧΥ Αθηνών του Γ.Χ.Κ.
1/9/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου λέβητα και αντικατάσταση κατεστραμμένων θερμαντικών σωμάτων και σωληνώσεων
5/8/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων του ΓΧΚ
5/8/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κλιματιστικών των γραφείων και των εργαστηρίων του ΓXK
3/8/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών συντήρησης-στεγανοποίησης της στέγης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων κτιρίου
19/7/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διεργαστηριακών συγκρίσεων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.
15/7/2016 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης
12/7/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΧΚ
11/7/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
1/7/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αεριογεννητριών
1/7/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μιας συσκευής ανάλυσης και συγκεκριμένα ενός λυοφιλοποιητή για τη ΧΥ Μετρολογίας του Γ.Χ.Κ.
28/6/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλιών και εξαρτημάτων εργαστηρίου
27/6/2016 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός μηχανήματος συσκευασίας υπό κενό για τις ανάγκες της ΧΥ Μετρολογίας.
24/6/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών κιτ
30/5/2016 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μορφή «Συμφωνίας – Πλαίσιο»
14/4/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
23/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επενδυτών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
16/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αιθανόλης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
17/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
17/12/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών
16/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού του λογιστηρίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
11/12/2015 Yποβολή προσφορών για επισκευή και αποκατάσταση καλής λειτουργίας δωματίου-θαλάμου σταθερών κλιματικών συνθηκών (Για το Τμήμα ΧΥ Σερρών)
10/12/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών και φαξ για τις ανάγκες του ΓΧΚ, με διαδικασία διαπραγμάτευσης
10/12/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ανιχνευτή μάζας για σύστημα αέριας χρωματογραφίας
24/11/2015 Διαβούλευση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού συμφωνίας πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και προμήθειας αντ/κτων του εξοπλισμού του ΓΧΚ
22/9/2015 Πρόσκληση σε ηλεκτρονική ανοικτή διαπραγμάτευση για την προμήθεια δύο (2) αναλυτικών συστημάτων αέριας χρωματογραφίας
30/7/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών φαξ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
22/7/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΧΚ
22/7/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. (Ημ/νια Διενέργειας 03/09/2015)
21/7/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μιας μηχανής προβολής για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
21/7/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση του λογισμικού του Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων
21/7/2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων γραφείου και λευκού πίνακα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
8/6/2015 Πιστοποιητικό Αναγνώρισης της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
3/3/2015 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και διαφόρων χημικών προϊόντων
3/3/2015 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων
3/2/2015 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αερίων
29/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροδίων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
29/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών
5/1/2015 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου διανομής αερίων για τις ανάγκες της Β΄Χ.Υ. Αθηνών του Γ.Χ.Κ.
29/1/2015 Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) Αναλυτικών Συστημάτων Υγρής Χρωματογραφίας (LC/MS/MS)
29/1/2015 Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) Αναλυτικών Συστημάτων Αέριας Χρωματογραφίας (GC/MS/MS)
22/1/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων από το ΓΧΚ»
7/1/2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου
29/12/2014 Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών
29/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών kit, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
23/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανημάτων φυγοκέντρισης και εξαρτημάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
23/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του στείρου χώρου της Α΄Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους
29/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την Α΄ XY Αθηνών, την Β΄ΧΥ Αθηνών και την Χ.Υ. Μετρολογίας
24/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυκτικού με σύστημα ανακυκλοφορίας
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών ανόργανων και οργανικών χημικών ουσιών
17/12/2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξαεριστήρων, διενέργεια 20-1-2015
23/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για θερμική επεξεργασία υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
17/12/2014 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών
17/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.
23/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού
12/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος για τη λειτουργία των οργάνων των εργαστηρίων του ΓΧΚ
9/12/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αεριογεννητριών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
9/12/2014 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γ.Χ.Κ.
16/12/2014 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διακριβώσεων των συσκευών και των οργάνων των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους
12/12/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων δοσιμετρίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ
9/12/2014 Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Διεργαστηριακών Δοκιμών
26/11/2014 3η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιστημονικών οργάνων
28/11/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπαίδευση στη λογιστική διαχείριση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)
26/11/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
28/11/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών
26/11/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών
24/11/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών
23/10/2014 Τεχνικές προδιαγραφές για αναλυτικές συσκευές GC-MS/MS & LC-MS/MS, του προγράμματος ελέγχου νερών
1/9/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών διακριβώσεων των συσκευών και των οργάνων των εργαστηρίων του ΓΧΚ
29/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση των λεβήτων & καυστήρων των κτιρίων των Υπηρεσιών του ΓΧΚ.
29/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ στην περιφέρεια Αττικής
29/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
29/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού των κτιρίων της Κ.Τ του Γ.Χ.Κ. και της Χ.Τ. Ελευσίνας
29/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
25/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για την πλήρωση στηλών στοιχειακού αναλυτή EA-IRMS του Γ΄ Τμήματος της Δ’ Χημικής Υπηρεσίας
23/7/2014 Αναγνώριση ικανοτήτων διακρίβωσης και μέτρησης του Εργαστηρίου Χημικής Μετρολογίας
10/7/2014 2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιστημονικών οργάνων
30/6/2014 Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων των κτιρίων των Χημικών Υπηρεσιών
30/6/2014 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) συστήματος αέριας χρωματογραφίας/ φασματογραφίας μάζας
18/6/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γ.Χ.Κ. στον ημερήσιο τύπο με αριθμό πρωτ. 30/002/5390/18-6-2014
24/6/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και απομάκρυνσης αποβλήτων των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
8/7/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων διαλογής και κοσκινίσματος για τις ανάγκες της Β΄Χ.Υ Αθηνών και της Χ.Υ Κοζάνης
13/5/2014 2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιστημονικών οργάνων
19/2/2014 Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών - τεχνικής αξιολόγησης και ματαίωση του υπ’ αριθμ. 30/002/7235/24-9-2013 ανοικτού διαγωνισμού
16/4/2014 Διαβούλευση απαιτήσεων διαγωνισμού με τη μορφή της συμφωνίας πλαισίου για την επισκευή του εξοπλισμού του ΓΧΚ
14/3/2014 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση των οργάνων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ελέγχου νερών ΕΣΠΑ
2/4/2014 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον τεχνικό σύμβουλο για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων
7/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γάντια
18/6/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης Εφαρμογών
4/6/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για τη συμμετοχή του εργαστηρίου του Ε΄ Τμήματος της Δ' ΧΥ Αθηνών σε διεργαστηριακές δοκιμές
13/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό της ουσίας GHT σε παραπροϊόντα ζωικής προέλευσης
14/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια διαγνωστικών kit για τη συμμετοχή της Δ/νσης Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. σε διεργαστηριακή δοκιμή
6/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση ανελκυστήρων
6/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση απαγωγών των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.
6/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Γ.Χ.Κ.
17/4/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων κτιρίων του ΓΧΚ
16/5/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΓΧΚ στην Αττική
21/1/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών
21/1/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά
21/1/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών
21/5/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών»
2/5/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Διεργαστηριακών Δοκιμών
9/4/2014 Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιστημονικών οργάνων
5/3/2014 Διαβούλευση στις Τεχνικές Προδιαγραφές για GC MS MS
7/3/2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
12/8/2013 Διεθνής αναγνώριση ικανοτήτων διακρίβωσης και μέτρησης
14/7/2010 CLP - Στείλτε εγκαίρως την κοινοποίησή σας
4/4/2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΗΜΕΡΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2011
13/5/2011 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ