Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

Αρμοδιότητες:

(αα) Η παροχή συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης:

    i) στις τελωνειακές αρχές κατά την εφαρμογή της δασμολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας και

    ii) σε άλλες αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου.

(ββ) Ο συντονισμός, η ενημέρωση, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση του έργου των Χημικών Υπηρεσιών:

    i) κατά την παροχή τεχνικής και εργαστηριακής υποστήριξης προς τις τελωνειακές αρχές και άλλες Αρχές,

    ii) για τον έλεγχο των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών και 

    iii) κατά τη συμμετοχή του Γ.Χ.Κ. σε δράσεις της Ε.Ε. για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία.

(γγ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με τις τελωνειακές και άλλες αρχές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

(δδ) Η συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία, καθώς και στον τομέα των ναρκωτικών, καθώς και προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

(εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς και επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού για τον έλεγχο ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

(στστ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με την παροχή έργου εκ μέρους του Γ.Χ.Κ. προς τις τελωνειακές αρχές

(ζζ) Η συλλογή, η επεξεργασία και η στατιστική διερεύνηση δεδομένων που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος, με σκοπό την αξιολόγηση και την αξιοποίηση τους.

(ηη) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ότι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ : 210 - 6479215, 210 - 6479000

E-mail : tarification@gcsl.gr

Πιστοποιητικά

Τελωνειακά Εργαστήρια

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις