Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ


Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της «χωρίς συμφωνία» αποχώρησης του Η.Β., αυτές αφορούν στον τομέα των αλκοολούχων ποτών και κυρίως την εφαρμογή:

Α. Των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν­ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» και ιδίως του παραρτήματος ΙΙΙ (Γεωγραφικές ενδείξεις) του εν λόγω κανονισμού.

Στο εν λόγω παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 περιλαμβάνονται οι αναγνωρισμένες, σε ενωσιακό επίπεδο, γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε. μεταξύ των οποίων είναι και οι γεωγραφικές ενδείξεις αναγνωρισμένες υπέρ της Ελλάδας (ούζο, τσίπουρο κλπ), οι οποίες μετά από την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. δεν θα τυγχάνουν της προβλεπόμενης, από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 (άρθρο 16), προστασίας στο Η.Β. Αντίθετα, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών οι οποίες είναι αναγνωρισμένες υπέρ του Η.Β. θα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην Ε.Ε. (άρα και στη χώρα μας) διότι αυτές συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008, στο οποίο προβλέπεται η καταχώριση, εκτός των γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων ποτών της Ε.Ε., και γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών (κατόπιν βέβαια σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών προκειμένου για την αναγνώρισή τους).

Το θέμα λοιπόν της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, των αναγνωρισμένων υπέρ όλων των άλλων κρατών –μελών, στο Η.Β., χρήζει αντιμετώπισης και τούτο θα πρέπει να ρυθμισθεί συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε., με σχετική πρωτοβουλία της Επιτροπής (π.χ. αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης και προστασίας Ε.Ε. - Η.Β.)

Β.  Των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά (Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών») ιδίως σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραλαβή στη χώρα μας αλκοολούχων ποτών από άλλα κράτη – μέλη και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες (άρθρο 8 της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011). Κατόπιν της «εκτός συμφωνίας» αποχώρησης του Η.Β., θα πρέπει, προκειμένου να εισάγονται αλκοολούχα ποτά στη χώρα μας από το Η.Β. να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 για την εισαγωγή αλκοολούχων ποτών από τρίτες χώρες (διαδικασία χορήγησης, από το Γ.Χ.Κ., βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση των εισαγωγικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, καθ’ ότι, όπως είναι γνωστό, και στη χώρα μας διακινείται μεγάλος αριθμός αλκοολούχων ποτών από το Η.Β.