Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)

 Αναφορικά με τις επιπτώσεις της «χωρίς συμφωνία» αποχώρησης του Η.Β. κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων, αυτές διατρέχουν όλο το φάσμα της ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με την ενημέρωση και τις κατά περίπτωση οδηγίες που μας έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχουν αναρτηθεί και στο σχετικό ιστοχώρο https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en. 

Οι επιμέρους επιπτώσεις οι οποίες έχουν επισημανθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από τη βρετανική κυβέρνηση και οι οποίες εμπίπτουν είτε εν μέρει, είτε στο σύνολό τους  στις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους, αφορούν σε:

Α. Προϊόντα για τα οποία απαιτείται έγκριση σε ενωσιακό επίπεδο πριν τη διάθεσή τους στην αγορά, όπως τα νέα τρόφιμα, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τα πρόσθετα τροφίμων, οι αρωματικές ύλες τροφίμων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υλικών σε επαφή με τρόφιμα κλπ, και για τα οποία κατά περίπτωση οι αιτήσεις είτε πρέπει να κατατίθενται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ε.Ε., είτε πρέπει να κατατίθενται μέσω  αρμοδίων αρχών των κρατών – μελών.

Β. Προϊόντα των οποίων οι προδιαγραφές ρυθμίζονται (τουλάχιστον κατ’ ελάχιστο τρόπο) σε ενωσιακό επίπεδο με οδηγίες (Directives) (πχ χυμοί, μαρμελάδες, μέλι, σάκχαρα κλπ) οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Οι τυχόν αμιγώς εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των εν λόγω οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη (κατά περίπτωση ελληνική ή βρετανική), θα αντιμετωπίζονται πλέον ως εθνικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας και τα προϊόντα που υπόκεινται σε αυτές δεν θα τυγχάνουν αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως ακριβώς και τα ρυθμιζόμενα σε εθνικό επίπεδο προϊόντα.

Γ. Εγκαταστάσεις ακτινοβόλησης τροφίμων οι οποίες βρίσκονται στο Η.Β. και οι οποίες πλέον θα αντιμετωπίζονται ως εγκαταστάσεις τρίτης χώρας που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο.

Δ. Διαδικασίες ανακύκλωσης πλαστικών υλικών από τις οποίες παράγονται πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και οι οποίες, εφόσον πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα, θα πρέπει όχι απλώς να είναι εγκεκριμένες όπως προβλέπεται από την ειδική ενωσιακή νομοθεσία αλλά να δηλώνεται επακριβώς ο τόπος που λαμβάνουν χώρα.

Τέλος, πέραν της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας  που προαναφέρθηκε, οι εθνικές ρυθμίσεις προδιαγραφών τροφίμων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα εφαρμόζονται με τον τρόπο που προβλέπεται για τα προϊόντα τρίτων χωρών και τα εν λόγω προϊόντα που υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις, δεν θα τυγχάνουν και αυτά, όπως προαναφέρθηκε, της αμοιβαίας αναγνώρισης που τυγχάνουν τα νομίμως παραγόμενα ή διακινούμενα αντίστοιχα προϊόντα από κράτη – μέλη της Ε.Ε., της ΕΖΕΣ ή/και της Τουρκίας, κατά περίπτωση.

Για όλα τα ανωτέρω υπάρχουν είτε σαφείς οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε εμπειρία από την εφαρμογή τους στην περίπτωση των τρίτων χωρών, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ρύθμιση, παρά μόνο η σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων.