Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


Αναφερόμενοι στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) «χωρίς συμφωνία», σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Αναφορικά με την έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) που εκδίδονται από τις Χημικές Υπηρεσίες και απευθύνονται στις τελωνειακές για δασμολογική κατάταξη και για την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που απορρέουν από αυτές και εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται πλέον ως τρίτη χώρα, οι Χημικές Υπηρεσίες θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων που αποστέλλονται από τις τελωνειακές αρχές εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναφορικά με την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/διάθεση στην αγορά διαφόρων εμπορευμάτων αρμοδιότητας ΓΧΚ, έχουν ήδη εκδοθεί από τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. DGENV/GROW, DGSANTE) έγγραφα με τη γενική ονομασία «NOTICETOSTAKEHOLDERS: WITHDRAWALOFTHEUNITEDKINGDOMANDEURULESINTHEFIELDOFΤομέας εφαρμογής νομοθεσίας, πχ ChemicalsregulationunderREACH». Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en και είναι κατανεμημένα σε ενότητες αντίστοιχες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα, τα οποία απευθύνονται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις εθνικές αρχές των 27 Κ-Μ και στους φορείς του ιδιωτικού τομέα, τόσο των 27 Κ-Μ, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για το χειρισμό των θεμάτων με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (εφαρμογή των αντίστοιχων Κανονισμών).