Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Επιπτώσεις της πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση «χωρίς διαπραγμάτευση»

Σε περίπτωση απόσυρσης (BREXIT) του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) «χωρίς συμφωνία» μερικές από τις προκλήσεις στον τομέα της εφαρμογής της νομοθεσίας των χημικών Προϊόντων και ιδιαίτερα του Κανονισμού REACH και CLP θα είναι:

1.    Οι αριθμοί καταχώρησης που έχουν δοθεί για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στο ΗΒ μέχρι την ημερομηνία του  BREXIT δεν θα ισχύουν την επόμενη (εάν δεν μεταφερθούν) και οι ουσίες δεν θα μπορούν να διατίθενται στην  αγορά της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι για να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, η εισαγόμενη ουσία θα πρέπει να καταχωριστεί από νομική οντότητα με έδρα την ΕΕ-27 / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο).

 

2.    Ο «αποκλειστικός αντιπρόσωπος» κατά την έννοια του κανονισμού, (άρθρο 8 : ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, για να εκπληρώνει, ως αποκλειστικός του αντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς), δεν θα μπορεί πλέον να εγκατεστημένος στο ΗΒ και επομένως καταργούνται οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι με έδρα το ΗΒ και πρέπει να ορισθούν άλλοι εντός ΕΕ-27.

3.    Το ΗΒ θα είναι πλέον Τρίτη χώρα και οι προμηθευτές που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προερχόμενα από το ΗΒ,θα θεωρούνται πλέον εισαγωγείς κατά την έννοια του Κανονισμού, (άρθρο 3 σημ. 11),με όλες τις υποχρεώσεις του ρόλου αυτού στην αλυσίδα εφοδιασμού.

4.    Οι αδειοδοτήσεις ουσιών πολύ υψηλής ανησυχίας (SVHC), σύμφωνα με το άρθρο 60 του REACH που έχουν χορηγηθεί σε προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υφίστανται πλέον μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι μεταγενέστεροι χρήστες εντός ΕΕ οι οποίοι  χρησιμοποιούν μία ουσία για την  οποία έχει χορηγηθεί αδειοδότηση σε προμηθευτή του ΗΒ και θέλουν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να γίνουν  οι ίδιοι κάτοχοι αδειοδότησης  της ουσίας αυτής. Οι παρασκευαστές του ΗΒ μπορούν να μεταφέρουν την αδειοδότησή τους σε έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο που εδρεύει σε ένα από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ή στον ΕΟΧ.

 

5.    Πιθανόν να υπάρξουν οικονομικά και άλλα ζητήματα στα ΦΑΠΟ (Φόρα ανταλλαγής πληροφοριών) για τις κοινές καταχωρήσεις (jointsubmissions).

 

6.    Κοινοποίηση CLP - εξαγωγή από το ΗΒ ουσίας σε χώρες της ΕΕ-27: Αν ένας παρασκευαστής που βρίσκεται στο ΗΒ θέλει να εξάγει  στην ΕΕ τα προϊόντα του μετά το BREXIT του ΗΒ, θα πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού CLP. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξακολουθεί να  ταξινομεί και να επισημαίνει τα προϊόντα του ανάλογα. Ωστόσο, δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλεικοινοποίηση (notification),σύμφωνα με το άρθρο 40 του CLP, στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης (C&LInventory) - αυτό θα πρέπει να γίνεται από την εταιρεία που θα εισάγει την ουσία στην ΕΕ.

 

 

Ο ECHA δημοσίευσε νέες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σενάριο «χωρίς συμφωνία» πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Απριλίου ή στις 22 Μαΐου από την  EE. Η πληροφόρηση αυτή  αφοράεπίσης τις αρχές επιβολής.

 Με την επιφύλαξη περαιτέρω εξελίξεων, ο ECHA έχει ανοίξει ένα «παράθυρο Brexit»(“Brexitwindow”) στο REACH-IT από τις 12 Μαρτίου έως τις 12 Απριλίου ή στις 22 Μαΐου, για να επιτρέψει στους καταχωρίζοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές και να μεταφέρουν τις καταχωρίσεις τους στο πλαίσιο του κανονισμού REACH .Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά περίπου 3 000 καταχωρίσεων σε εταιρείες της ΕΕ-27.

 Υπάρχει ήδη ιστοσελίδα στον ιστότοπο του ECHA: actnowtostayontheEUmarketaftertheUKswithdrawalνεργήστε τώρα για να παραμείνετε στην αγορά της ΕΕ μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου).

Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη μεταβίβαση καταχωρίσεων από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δίδονται στην ιστοσελίδα του ECHA : HowtotransferyourUKREACHregistrationspriortotheUKwithdrawalfromtheEU (Πώς να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις σας πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ).

Ο ECHA έχει αποστείλει επιστολές προς τους προμηθευτές τουHBπου θα τους ενημερώνει ότι αν θέλουν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν τις ουσίες τους στη ΕΕ πρέπει να μεταφέρουν τις καταχωρήσεις τους σε νέα νομική οντότητα εντός ΕΕ.   Επιπλέον, έχει στείλει επιστολές και στους κατόχους των αδειοδοτήσεων.

Στην ιστοσελίδα του ECHAhttps://echa.europa.eu/el/uk-withdrawal-from-the-eu μπορούν οι επιχειρήσεις να δούν πώς και αν θα τους επηρεάσει η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ «χωρίς διαπραγμάτευση».

Υπάρχουν σχετικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις στην ιστοσελίδα τουECHA. https://echa.europa.eu/el/advice-to-companies

https://echa.europa.eu/el/advice-to-companies-q-as/general

Νέες ερωτήσεις :https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1542-1541-1540-1539-1538

Ερωτήσεις και απαντήσεις θεματικά:

Ερωτήσεις σχετικές με την Καταχώριση: https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1371-1372-1415-1416-1417-1418-1419-1423-1424-1425-1426-1427-1444-1445-1464-1538-1539

Ερωτήσεις σχετικές μετον αποκλειστικό αντιπρόσωπο:https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1417-1418-1444-1542

Ερωτήσεις σχετικές μετις εταιρείες στα 27 Κ-Μ :https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1373-1426-1427-1428-1429-1465-1540-1543-1379-1380-1406-1407-1408-1409-1411-1410-1412-1413-1414-1467-1468-1469-1394-1395

Ερωτήσεις σχετικές μεκατόχους αδειοδοτήσεων στο ΗΒ :https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1420-1421-1422-1428-1466

Ερωτήσεις σχετικές μετους μεταγενέστερους χρήστες στα 27 Κ-Μ μιας αδειοδοτημένης από το ΗΒ ουσίας https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1428-1465-1540

Ερωτήσεις σχετικές με παρασκευαστές ουσίας εκτός ΕΕ-27 https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1541-1542

Ερωτήσεις σχετικές με τα βιοκτόνα: https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1396-1397-1398-1399-1400-1402-1405-1410-1411-1412-1413-1414-1470-1472-1473-1544-1545-1546-1547

 

 Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη μεταβίβαση εγγραφών από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δίδονται στην ιστοσελίδα του ECHA: HowtotransferyourUKREACHregistrationspriortotheUKwithdrawalfromtheEU(Πώς να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις σας πριν από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ).

Ο ECHA έχει αποστείλει επιστολές προς τους προμηθευτές που θα τους ενημερώνει ότι αν θέλουν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν τις ουσίες τους στη ΕΕ πρέπει να μεταφέρουν τις καταχωρήσεις τους σε νέα νομική οντότητα εντός ΕΕ.  Επιπλέον, έχει στείλει επιστολές και στους κατόχους των αδειοδοτήσεων.

Τέλος,o ECHA έχει δημοσιεύσει τη λίστα των ουσιών που έχουν καταχωρισθεί μόνο από εταιρείες του ΗΒ : https://echa.europa.eu/el/advice-to-companies

Τέλος, στην Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων λειτουργεί το Ελληνικό Γραφείο Στήριξης (helpdesk)των επιχειρήσεων χημικών προϊόντων για τους κανονισμούς REACHκαιCLPστο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και για θέματα του BREXIT:

E-mail: elhelpdesk@gcsl.gr , Τηλέφωνα: +302106479287/+302106479286.