Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Πεδίο Δράσης της Διεύθυνσης

Τμήμα Α΄

Το Τμήμα Α΄ (Εργαστήριο),  στα πλαίσια του επιτελικού και ερευνητικού έργου της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα Οργανισμό του ΓΧΚ:

 • Αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των μυκοτοξινών στα τρόφιμα, και ταυτόχρονα είναι σημείο επαφής με την Ε.Ε. για το σκοπό αυτό.
 • Αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα και πόσιμα νερά.
 • Λόγω της ιδιότητας του ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ε.Ε. στους ως άνω τομείς, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, το εργαστήριο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ.,
  • Έχει συνεργασία με τα αντίστοιχα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς,
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες των επισήμων εργαστηρίων που έχουν την ευθύνη ανάλυσης των δειγμάτων, στους εν λόγω τομείς,
  • Οργανώνει συγκριτικές δοκιμές, όταν απαιτείται, μεταξύ των επίσημων εθνικών εργαστηρίων και εξασφαλίζει ότι δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στις συγκριτικές αυτές δοκιμές,
  • Διασφαλίζει την κοινοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς στα λοιπά εθνικά εργαστήρια επισήμου ελέγχου και στις αρμόδιες Αρχές.
  • Παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή συντονισμένων σχεδίων ελέγχου.
 • Είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ., σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, για τις παραμέτρους: Βρωμικά σε πόσιμα και εμφιαλωμένα νερά, αφλατοξίνη Μ1 σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, Ωχρατοξίνη Α σε καφέ, σταφίδες και δημητριακά, σε βαρέα μέταλλα (Pb - Cd - Mn - Cu - Cr) σε νερά και Pb - Cd σε τρόφιμα.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση της Κοινοτικής Νομοθεσίας με την μορφή Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων και την ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο, όπου αυτό απαιτείται.
 • Συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. για τους γεωργικούς, βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς ρυπαντές τροφίμων, για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και για τα φυσικά μεταλλικά νερά), καθώς και σε αντίστοιχες ομάδες εθνικού επιπέδου.
 • Οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού του ΓΧΚ σε θέματα της αρμοδιότητάς του Τμήματος.
 • Συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα ελέγχου επάρκειας (proficiency testing), καθώς και σε προγράμματα SMT (Standards Measurements & Testing) για την διαμόρφωση και επικύρωση μεθόδων που πρόκειται να γίνουν επίσημες.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα για την χαρτογράφηση των Ελληνικών προϊόντων ως προς συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (π.χ. βαρέα μέταλλα σε διάφορα τρόφιμα και νερά).
 • Αναπτύσσει νέες αναλυτικές μεθόδους με σκοπό την τυποποίησή τους και την εφαρμογή τους από τα περιφερειακά εργαστήρια.
 • Εισηγείται στο Α.Χ.Σ. ανώτατα επιτρεπτά όρια για τους ρυπαντές τροφίμων, στις περιπτώσεις που απαιτείται η θέσπιση Εθνικής νομοθεσίας, ελλείψει σχετικών κοινοτικών ή άλλων εθνικών διατάξεων.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς, Δημόσιες Αρχές, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Συμμετέχει ενεργά σε Κοινοτικά ή Διεθνή συστήματα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (Alert system) σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην προστασία της Υγείας του ανθρώπου και του Περιβάλλοντος.
 • Συμμετέχει σε διάφορες εθνικές διυπουργικές επιτροπές, όπως π.χ. στην επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών και στην επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων.

 Εργαστηριακές δραστηριότητες

Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί σημαντική δραστηριότητα του Α΄ Τμήματος της Δ/νσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει:

Α. Έλεγχο ρυπαντών τροφίμων

 • 1. Στον έλεγχο των ρυπαντών τροφίμων, συμπεριλαμβάνονται κυρίως:
 • ο επίσημος έλεγχος (αγορανομικός και τελωνειακός) που πραγματοποιείται μετά από σχετική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΕΦΕΤ, Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων), συνήθως σε εφαρμογή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας,
 • η εκτέλεση δειγμάτων συμβάσεων ιδιωτών με διάφορους φορείς του Δημόσιου τομέα (π.χ. Ελληνικό Στρατό).
 • 2. Οι κυριότερες παράμετροι που εξετάζονται είναι οι εξής:
 • Μυκοτοξίνες (Αφλατοξίνη Μ1 σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, Ωχρατοξίνη Α σε καφέ, σταφίδες, δημητριακά, κρασί, κ.λ.π, Πατουλίνη σε χυμούς, Τοξίνες του γένους fusarium, DON, Ζεαραλενόνη, Φουμονισίνες Β1 & Β2, Τ2 & ΗΤ2 σε διάφορα προϊόντα, κυρίως δημητριακών),
 • Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, αρσενικό, κασσίτερος, χρώμιο, νικέλιο, χαλκός, σίδηρος, κ.λ.π.),
 • Φουράνιο,
 • Ακρυλαμίδιο,
 • Πενταχλωροφαινόλη σε guar gum,
 • Μελαμίνη

 Β. Έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και των εμφιαλωμένων νερών.   

 • Ο επίσημος έλεγχος (αγορανομικός και υγειονομικός) πραγματοποιείται μετά από σχετική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας & Κ.Α., Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών, ΕΦΕΤ), συνήθως σε εφαρμογή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας.
 • Ο έλεγχος περιλαμβάνει κυρίως τις φυσικοχημικές παραμέτρους, τα ανιόντα και τα κατιόντα, τα μέταλλα, τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, τα βρωμικά ιόντα, τα κυανιούχα, λοιπούς οργανικούς διαλύτες και ρυπαντές, καθώς και παραμέτρους έκτακτης ρύπανσης των νερών.

Γ. Έλεγχο νερών λοιπών κατηγοριών (π.χ. επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά, ιαματικά, μονάδων τεχνητού νεφρού των νοσοκομείων) κυρίως ως προς φυσικοχημικές παραμέτρους, ανιόντα/κατιόντα και βαρέα μέταλλα.

Δ. Έλεγχο υγρών & στερεών βιομηχανικών αποβλήτων που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς, κυρίως για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων, BOD5, COD, pH, αιωρούμενων στερεών. κ.λ.π..

Ε. Έλεγχο λοιπών περιβαλλοντικών δειγμάτων και ταυτοποίηση δειγμάτων άγνωστης σύστασης.

ΣΤ. Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης περιβάλλοντος & τροφίμων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τις λοιπές υπηρεσίες του ΓΧΚ.

Τμήμα Β΄

Το τμήμα Β΄,  στα πλαίσια του επιτελικού  έργου της Διεύθυνσης:

 • Συμμετέχει στην κατάρτιση της Κοινοτικής Νομοθεσίας με την μορφή Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων και την ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο, όπου αυτό απαιτείται.
 • Συμμετέχει :
  • στις Συνόδους των Αρμοδίων Αρχών στην αλλοδαπή και ημεδαπή,
  • στις Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, αλλοδαπής και ημεδαπής,
  • στις επιτροπές προσαρμογής στην Τεχνική Πρόοδο της Νομοθεσίας,
  • στις συσκέψεις για την κατάρτιση ή και τροποποίηση Διεθνών Συμβάσεων (π.χ. PIC, POP's, χημικά όπλα).
 • Ενημερώνει την βιομηχανία, το ευρύ κοινό, τους καταναλωτές και λοιπές μη κυβερνητικές οργανώσεις για θέματα αρμοδιότητάς της,
 • Οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
 • Συμμετέχει σε Κοινοτικά προγράμματα ελέγχου κυκλοφορίας χημικών προϊόντων
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Συμμετέχει σε διυπουργικές επιτροπές για την απονομή του οικολογικού σήματος (ΑΣΑΟΣ).
 • Συμμετέχει σε διυπουργικές επιτροπές για την έγκριση κυκλοφορίας προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
 • Συμμετέχει σε διυπουργικές επιτροπές για τις ουσίες που βλάπτουν τη στοιβάδα του Όζοντος.
 • Συμμετέχει ενεργά στην αρμόδια διυπουργική Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 • Συμμετέχει στην Ε.Θ.Α.Χ.Ο. (Εθνική Αρχή Χημικών Όπλων), συγκεντρώνει τις ετήσιες δηλώσεις της Βιομηχανίας και τις υποβάλλει στον Οργανισμό Χημικών Όπλων (ΟPCW).
 • Καταρτίζει, ενημερώνει και εμπλουτίζει το Μητρώο Χημικών Προϊόντων.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης μελετών, σύμφωνα με την Οδηγία 86/92/ΕΟΚ (SEVESO ΙΙ, περί πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων από επικίνδυνες χημικές ουσίες). 
 • Είναι αρμόδια Αρχή για την διαπίστευση εργαστηρίων Ο.Ε.Π. (G.L.P.) σύμφωνα με τις αρχές του Ο.Ο.Σ.Α., διενεργεί τις επιθεωρήσεις Ο.Ε.Π. και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις συμμόρφωσης.
 • Καταρτίζει και ενημερώνει τον κατάλογο των διαπιστευμένων κατά Ο.Ε.Π. εργαστηρίων.

Συνεργασίες

 1. Η Δ/νση Περιβάλλοντος βρίσκεται σε στενή συνεργασία και επικοινωνία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., καθώς και με τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 2. Συνεργάζεται με άλλα Υπουργεία, π.χ. Εξωτερικών, Υ. ΠΕ.Κ.Α., Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας, Πρόνοιας & Κ.Α., Εμπορικής Ναυτιλίας, για χάραξη Εθνικής πολιτικής.
 3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές Κ-Μ της Ε.Ε. ή Τρίτων χωρών, με ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων και επισκέψεις ή φιλοξενία στελεχών  σε θέματα που αφορούν ενδυνάμωση μέτρων ελέγχου, τεχνολογική και επιστημονική βοήθεια, εκπαιδευτική ενημέρωση στην κατάρτιση ικανότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες με οικονομίες σε μετάβαση και για διοικητική / επιστημονική ενημέρωση, για την αμοιβαία αποδοχή δεδομένων.    
 4. Υποδέχεται επιθεωρητές (κοινές αμοιβαίες επισκέψεις) της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ για εκτίμηση / αξιολόγηση της ικανότητας της Δ/νσης σε Κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα δράσης (π.χ. επίσημος έλεγχος τροφίμων, Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. Συμμετέχει ομοίως, σε επιθεωρήσεις στην αλλοδαπή.      
 5. Συνεργάζεται με τη βιομηχανία για τη στήριξη Εθνικής πολιτικής σε Κοινοτικά σχήματα εθελούσιας συνεργασίας, ενημερώνει και εκπαιδεύει τα στελέχη της, στην  εφαρμογή της νομοθεσίας.        


Κορυφή σελίδας