Αρχική Σελίδα    Χάρτης του Site    Επικοινωνία    EN
Διάρθρωση Γ.Χ.Κ. σε Υπηρεσίες
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τμήμα Α' : Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
Αρμοδιότητες
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρχείο Ελληνικών Αλκοολούχων Ποτών
Μητρώο Ελλήνων Ποτοποιών
Τεχνικοί φάκελοι Γεωγραφικών Ενδείξεων Αλκοολούχων Ποτών
Εγκύκλιοι
Τμήμα Β' : Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Έντυπα ΓΧΚ προς συναλλασσομένους
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν στην αιθυλική αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά, οίνο και αμπελοοινικά προϊόντα, κατά λόγο αρμοδιότητας, ζύθο, ποτά με αλκοόλη εν γένει, όξο και παρεμφερή προϊόντα και έχουν ως εξής:

(αα)  Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με:

  • τα χημικής και χημικοτεχνικής φύσης ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογίας της αιθυλικής αλκοόλης,
  • τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενα του Τμήματος,
  • τους όρους παραγωγής και διάθεσης, τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις μεθόδους ανάλυσης, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των αντικειμένων του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
  • τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών σχετικά με τις μετουσιώσεις της αιθυλικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολών.

(ββ)  Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λήψη μέτρων εφαρμογής (είτε αυτοτελώς είτε κατά λόγο αρμοδιότητας) της νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) της σχετικής με τα αντικείμενα του Τμήματος.

(γγ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.

(δδ) Ο σχεδιασμός των ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου, ο συντονισμός και η εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών για την υλοποίησή τους, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

(εε) Η παροχή οδηγιών, η ενημέρωση και η εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου.

(στστ) Η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία δεδομένων και η τήρηση και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων, που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος.

(ζζ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς), με σκοπό την τυποποίηση μεθόδων ελέγχου, τον καθορισμό προδιαγραφών και ορίων αναφοράς και γενικότερα την επίλυση επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του Τμήματος και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.

(ηη) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση στα αντικείμενα του Τμήματος.

(θθ) Η ανάληψη δράσεων ως Σημείου Επαφής στους τομείς της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και του ζύθου και ως αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή και τον έλεγχο της τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς, ως και στον αμπελοοινικό τομέα κατά λόγο αρμοδιότητας.

(ιι) Η συμμετοχή με υποβολή πρότασης στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).

(ιαια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ότι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος.